خانه | پژوهش | خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم

عليرضا سميع آذر | مقدمه

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم

خلاصه کتاب کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم
علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تلخیص سایت تندیس سارا حسینی

۱۶ قسمت از این پرونده تا کنون منتشر شده است و همچنان ادادمه دارد، علاقه مندان میتوانند در سال ۹۷ ادامه خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان را دنبال کنند و همچنین در انتهای این شماره قسمت های لینک قسمت‌های بعد درج شده‌است.

هنر مدرن پس از یک قرن به پایان رسید از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۰ و آنچه از این زمان به بعد در تقابل ساختارهای زیبایی شناختی هنر مدرن شکل بگیرد «هنر معاصر» نام می‌گیرد.
معاصر بودن چیزی فراتر از اشاره زمانی است و مدرن نگریستن به هنر در دوران معاصر نوعی گذشته نگری تلقی می‌شود.

مقدمه
هنر مدرن محصول تفکر مدرن و پاسخی زیبایی شناختی به ضروریات‌ آن است. در فضای هنر مدرن همیشه خصلت عمل گرایی بارز بوده و همواره پیشنهادات نظری منجر به عمل می‌شدند.
هنر مدرن پدیده‌ای سیال است که هنگام تولد آن مشخص است ولی دوره افول آن نامشخص، ما هرگز از مدرنیسم گذر نکردیم و نخواهیم کرد هر چند که صحبت از دوران پسامدرن می‌شود و کماکان ما شاهد تسلط هنر مدرن و قواعد زیبایی شناختی اش در عرصه هنری جهان به خصوص جهان غیر غربی هستیم. اوج و افول مدرنیسم
هنر مدرن چیست؟ شاخصه هنر این دوران نگاه درونی و ساختاری به خود هنر می‌باشد. به عنوان مثال سزان که پدر هنر مدرن شناخته می‌شود تجزیه و تحلیل فرم و ترکیب اشیاء مد نظرش بودند، موضوع کارهایش به جای مصائب انسانی و اجتماعی منظره وطبیعت بی جان بود. از منظر مدرنیست‌ها پرداختن به مسائل و دغدغه‌های جهان بیرون، وظیفه ادبیات است: شأن نقاشی بالاتر از آن است که صرفاً دریچه‌ای به دنیای خارج باشد. این باور سبب پدید آمدن سبک هایی چون: کوبیسم، کنستراکتیویسیم، فوویسم و نئوپلاستیسیسم شد. و نقطه اوج این دوران نقاشی آبستره بود .اوج و افول مدرنیسم
از رویکردهای مهم نقاشی در هنر مدرن مطرح شدن” هنر برای هنر” است. شاید در دهه ۱۸۶۰ با نمایش تابلوی المپیای ادواردمانه، لحظه‌ای بود که نقد هنر مدرنیستی پدید آمد و مسائلی چون سنت گرایی و پیشرو بودن برای هنرمند آن دوره مطرح شد.
ضربه قلم‌های سریع و مکاشفات ماهوی امپرسیونیست‌ها در نور و رنگ بعدها در تجربه پست امپرسیونیست‌ها همانند پل سزان، ونسان ون گوگ و پل گوگن قوام یافت.اوج و افول مدرنیسم
اوج و افول مدرنیسمنقاشان کوبیست، فوویست،‌ فوتوریست، اکسپرسیونیست و آبستره هرکدام بر آن بودند تا هنرمدرن را در ادامه پست امپرسیونیست تعریف کنند.
پاریس مرکز تحقق این جریان بود و در آلمان بستری شد برای شکل گیری بخش نظری این جریان، خصوصاً مدرسه هنرهای زیبای باوهاوس، و از این جا هنر مدرن در حوزه هنرهای تجسمی به جهان اشاعه یافت.

بعد از جنگ جهانی دوم و در پیامد اوضاع سیاسی و اجتماعی اروپا پایتخت هنرهای تجسمی از پاریس به نیویورک منتقل شد و باعث تغییراتی ماهوی در کارها شد. هنر مدرنیستی با نوعی آزادی و رهایی همراه شد و از نظم و خردورزی فاصله گرفت و با همه این رهایی‌ها و بی‌قیدی‌ها عمیق‌ترین تحلیل‌های نظری درباره هنر مدرن نگاشته شد و دستاورد مهم این دوره جنبش نوظهور اکسپرسیونیسم انتزاعی بود که جهانی‌ترین جنبش تاریخ هنر شد.اوج و افول مدرنیسم
این جنبش بعد از دو دهه در پایگاه اصلی خود،‌ بنابر برخورد آوانگاردان نوین نیویورک فروکش شد. آنان این هنر را دور از واقعیت زندگی و توهم گرا ارزیابی می‌کرند و خواستار تسلط تفکر و اندیشه بر احساس و شهود بودند.
آوانگاردان نوین ابتدا خود بیانگری نقاشان مدرنیست آمریکایی را نفی کردند و سپس نقاشی را که مرکب اصلی هنر مدرن بود، طرد کردند و به رسانه‌های جدیدی چون عکس، ویدئو، چیدمان و اجرا و اشکال نوین هنرمفهومی، مینیمالیستی، فمینیستی روی آوردند، که این رویکرد خبر از ظهور و عصر جدید پست مدرنیست داشت.
هنر مدرن پس از یک قرن به پایان رسید از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۰ و آنچه از این زمان به بعد در تقابل ساختارهای زیبایی شناختی هنر مدرن شکل بگیرد «هنر معاصر» نام می‌گیرد.
معاصر بودن چیزی فراتر از اشاره زمانی است و مدرن نگریستن به هنر در دوران معاصر نوعی گذشته نگری تلقی می‌شود. اوج و افول مدرنیسم

قسمت های بعد خلاصه کتاب کتاب تاریخ هنر معاصر جهان، اوج و افول مدرنیسم را اینجا دنبال کنید:

انتزاع پسانقاشانه محبوب بورژوازی و مجموعه‌دارن ثروتمند

هنر مدرن

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش دوم

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش دوم خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم  علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر  سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی در بخش گذشته دیدیم که کلمنت گرینبرگ از زاویه‌ای دیگر به بررسی جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی پرداخت و آن را به …

0 comments
هنر مدرن

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول

هنر مدرن و رویکرد آوانگارد | بخش اول خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر  تلخیص سارا حسینی جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی جریانی بود که از جو روشنفکری چپ‌گرا پدید آمد و در تقابل …

1 comment
فرانتز کلاین

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی فرانتز کلاین Franz Kline در شماره قبل به بررسی زندگی و آثار دکونینگ یکی …

0 comments
ویلم دکونینگ

ویلم دکونینگ طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی

ویلم دکونینگ | طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی انتزاع رفتارنما Willem de Kooning این جریان همچون نقاشی کنشی بر رفتار گرایی احساسی و …

0 comments
خودکشی روتکو

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی خودکشی روتکو در سال۱۹۷۰، تغییرات رفتاری با کارهایش در پی‌داشت و تعمق بیشتری در دیدن کارهایش …

0 comments
روتکو

وسعت بوم‌های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک

وسعت بوم های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی همان طور که در بخش قبلی اشاره کردیم رنگ در کارهای روتکو مستقل از …

0 comments
گرنیکا جکسون پولاک

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی هرچند براساس قسمت پیشین، کارهای پولاک اپتیکال (بصری) نامیده شده و از کارهای د‌یگر …

0 comments
جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی

جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی

جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی   بعد از پولاک خیلی از هنرمندان سعی کردند ترکیبی تصادفی از رنگ و بافت ایجاد …

0 comments
جکسون پولاک نقاشی کنشی

جکسون پولاک و نقاشی کنشی در خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان

جکسون پولاک و نقاشی کنشی در خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی جکسون پولاک، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین نقاشان جنبش اکسپرسیونیست انتزاعی …

0 comments

 

نوشته‌های پیشنهادی

ساندرا بروستر

میراث حضور در آثار ساندرا بروستر و آنچه در تغییر مکان، بر هویت تأثیر می‌گذارد

ساندرا بروستر از روند خود و تأثیر حافظه می‌گوید. معرفی ساندرا بروستر Sandra Brewster در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.