اولین نمایشگاه چیدمان در کارون اهواز

خبر شهرستان
اولین نمایشگاه چیدمان در کارون اهواز 
نگاه معاصر دانشجویان هنر دانشگاه شهید چمران اهواز و هنرمندان استان به زیست بوم کارون بزرگ

در رابطه با چیدمان مفهومی کارون که در چهارشنبه این هفته ۱۸ اسفند برگزار می گردد، دکترعلیزاده به عنوان کوریتور این نمایشگاه چنین می گوید: برای اولین بار و در این سطح و با مشارکت حدود ۲۰ نفر از دانشجویان هنر و هنرمندان استان برای موضوعات زیست محیطی استان کارهای خود را به نمایش می گذارند. این حرکت با اینکه خودجوش است اما تاکنون تعداد زیادی از ارگان های استان و ان جی او ها از آن استقبال وحمایت نموده اند. هرکدام از هنرمندان شرکت کننده با یک الی سه اثر در این نمایشگاه شرکت می کنند. آثار اجرایی در مکانی صورت می گیرند که بیشترین مخاطبان عادی و خانواده ها در طول شبانه روز در کنار منظر و چشم انداز زیبای کارون با آن روبرو خواهند گردید و می تواند بیشترین تاثیر از نظر کمی و کیفی را در بر داشته باشد.

کارون

نویسنده