آثار نقاشي در گالري آران

| گالری آرانaran-3

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| رامین رحیمی  

| عنوان: خورشيد

| گشایش:21 آذر93، 16-21

|  پایان: 25 آذر

| بازدید: افتتاحيه 16-20 و روزهاي ديگر 11-19 (جمعه هاي غير افتتاحيه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان خردمند شمالي، كوچه دي، شماره 12

| تلفن: 88829087

منبع: گالري آران

 

 

 

 

نویسنده