آثار نقاشي در گالري ماه

| گالری ماهmah-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عسل فلاح

| عنوان: تقدير

| گشایش: 21 آذر93، 15-19

| پایان: 9 دي

| بازدید: 15-19 و روزهاي دوشنبه و چهارشنبه 11-19
(گالري در روزهاي 22 آذر و 2 دي تعطيل است)

| آدرس: تهران، بلوار آفريقا، بلوار گلستان، شماره 26

| تلفن: 22045879

منبع: گالري ماه

 

 

نویسنده