پاد آفرین در گالري افرند

| گالري افرند
| نمایشگاه انفرادي عکاسی
| عنوان: پاد آفرین
| هنرمند: امید شلمانی
| گشایش: 3 بهمن93، 16-20
| پایان: 10 بهمن
| بازدید: همه روزه 16-20
| آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خيابان جهان آرا، خيابان نوزدهم، شماره 48
| تلفن: 88012334

منبع (گالري افرند)

 

نویسنده