رضا لواسانی در گالري اثر

| گالری اثر
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| هنرمند: رضا لواسانی
| عنوان: –
| گشایش: 10 بهمن 93، 16-21
| پایان: 20 اسفند
| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه هاي غير از گشايش 16-20(گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر، كوي برفروشان، شماره16
| تلفن: 88326689
منبع (+)

assar-2

نویسنده