نظافت محمد رضا کلانتری در طراحان آزاد

| گالری طراحان آزاد
| نمایشگاه هنر مفهومی
| هنرمند: محمدرضایی کلانتری10952767_844019268973301_611849685_n
| عنوان: نظافت
| گشایش: ۹  بهمن ۹۳، ۱۶-۲۰
| پایان: ۸ بهمن
| آدرس: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره۵
| تلفن: ۸۸۰۰۸۶۷۶

نویسنده