گالري آبي با نمايشگاهي دو نفره

| گالری آبي
| نمایشگاه 2 نفره ( گروه دیواس از ایتالیا)
|هنرمندان: آسیا صمیمی | نیما فردی
| عنوان: –
| گشایش: 8 اسفند93، 16-20
| پایان: 25 اسفند
| بازدید: يكشنبه تا جمعه 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه‌روی پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره41
| تلفن: 22555388

محدوديت به معناي بازدارنگي است. به معني نشد، نمي شود، نخواهد شدهاي از پيش تعيين شده. اما در فضايي كه تضادها و پارادكس ها وجود دارند مفهوم محدوديت تعديل مي شود. هرچند كه سخت است تضادها را در يك فضا، مفهوم يا شي گنجاند. سخت است كه سبك و سنگين را، تعادل و عدم تعادل را، سنت و مدرنيته را، روشنايي و تاريكي را، شرقي و غربي را كنار هم قرار داد و نتيجه هنوز هم پايدار باشد، آنجا باشد و شايد هم دلپسند. حداقل اش اين است كه نتيجه جديد است. تبديل به روزمره نشده است و روزمرگي را مصرف نكرده است. “نتيجه” مخاطب را قلقلك مي دهد، كنجكاو مي كند، به فكر فرو مي برد، به شك مي اندازد و چهارچوب هايش را تَرَك مي دهد. تا به حال به شدن شان فكر نكرده بود، چه برسد به رويت و استفاده اِشان. ولي در دل و ذهنش نجوايي مي شنود كه زمزمه مي كند: كار نشد ندارد.
بنابراين، بنيان مجموعه را بر قرار دادن علامت سوالي مقابل “نشدن ها” نهاديم. طيفي از تضادها را هدف قرار داديم و تلاش كرديم تا با در كنار هم قرار دادن اين المان ها، به خلق اشيا مصرفي كه معرف روزمرگي هستند نزديك شويم. تا شايد به تضادها دوباره نگاه، به پارادكس ها دوباره فكر، محدوديت ها تعديل و زاويه ديدگان قدري دستكاري شوند. شايد.
هدف جز دعوت مخاطب به دنياي متضاد daevas نيست.

 منبع (+)

نویسنده