چاپ کتابی از جدیدترین کارهای ماریو تستینو

لندن، انگلیس: از ریو تا لندن، ماریو تستینو برای ثبت آزادانه ی پوشاک و حالتهای انسانی شناخته میشود. در جدیدترین کتاب هنرمند با عنوان «آقا »، وی بیش از 300
عکس را بر اساس جستوجوهایش برای بازنمودن جاذبه و گیرایی مردانه ارائه میدهد. این کتاب با مقاله ای از پیر بورهان و مصاحبه ای با پاتریک کینمانث و نمایش کارهایی که پیشتر چاپ نشده بودند، تحول تدریجی هویت مردانه در طول دهه های گذشته را ترسیم میکند.

[su_note note_color=”#ffdc66″]متن کامل این نوشته را در شماره ۲۹۶ تندیس بخوانید[/su_note]
07

نویسنده