چاپ کتابی از جدیدترین کارهای ماریو تستینو

لندن، انگلیس: از ریو تا لندن، ماریو تستینو برای ثبت آزادانه ی پوشاک و حالتهای انسانی شناخته میشود. در جدیدترین کتاب هنرمند با عنوان «آقا »، وی بیش از 300
عکس را بر اساس جستوجوهایش برای بازنمودن جاذبه و گیرایی مردانه ارائه میدهد. این کتاب با مقاله ای از پیر بورهان و مصاحبه ای با پاتریک کینمانث و نمایش کارهایی که پیشتر چاپ نشده بودند، تحول تدریجی هویت مردانه در طول دهه های گذشته را ترسیم میکند.

متن کامل این نوشته را در شماره ۲۹۶ تندیس بخوانید
07

نویسنده