نمایشگاه طراحی فریدون آو

| گالری زيرزمين دستان
| نمایشگاه انفرادي طراحی
| عنوان: ۱+۷ کار روی کاغذ
| هنرمند: فریدون آو
| گشایش: ۲۱ فروردین۹۴، 16-20
| پایان: ۵ اردیبهشت
| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6
| تلفن: 22023114

 

نویسنده