گالری افرند با “نوبهار”

| گالری افرند

| نمایشگاه انفرادی نقاشی

| عنوان: نوبهار

| هنرمند: سیاوش روشندل

| گشایش: ۴ اردیبهشت۹۴، ۱۶-۲۰

| پایان: ۱۱ اردیبهشت

| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰

| آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهان آرا، خیابان نوزدهم، شماره ۴۸

| تلفن: ۸۸۰۱۲۳۳۴

نویسنده