گالري افرند با “نوبهار”

| گالری افرند

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: نوبهار

| هنرمند: سياوش روشندل

| گشایش: 4 ارديبهشت94، 16-20

| پایان: 11 ارديبهشت

| بازدید: همه روزه 16-20

| آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خيابان جهان آرا، خيابان نوزدهم، شماره 48

| تلفن: 88012334

نویسنده