گذر از سوژه ها، از تن به طبیعت در آثار سپیده نورمحمد منش

نمایشگاه سپیده نورمحمد منش با عنوان گذر“passage”   

گالری Vitrine لوسرن  

سپیده نورمحمد منش

در بیانیه نمایشگاه آمده است:

حس حیوانی را دارم که نشانه گذاری می کند تا از مکان قلمرو‌ بسازد

از سوژه ها گذر میکنم، از تن به طبیعت

 هر قطعه ی این مجموعه حاصل پاره های من است

حاصل ایده هایی که مخلوق من نیستند و تنها از من عبور کرده اند

 این روزها نقاشی را بیشتر حاصل مواجهه تنانه نقاش با ماده خام میبینم و ثمره این مواجهه تنانه را معاشقه

می گذرم از ایده ای به ایده دیگر  و از مکانی به مکان دیگر. گذرگاه من سپیدی بوم است که پیش از سحر گاه چیز دیگریست، و‌ من هم.

سپیده نورمحمد منش

شایان ذکر است نمایشگاه سپیده نورمحمد منش با عنوان گذر“passage”   از 12 مارچ تا ۳۰ اپریل در گالری vitrine در شهر لوسرن سوئیس برقرار است.

گزارش نمایشگاه های دیگر را اینجا ببینید.

نویسنده