حامد صحیحی با یازش

| گالری طراحان آزاد
| نمایشگاه انفرادي نقاشی
| هنرمند: حامد صحیحی
| عنوان: یازش
| گشايش: 25  اردیبهشت، 16-20
| پايان:   5  خرداد  94
| بازديد: همه روزه 16-20
| آدرس: تهران، ميدان فاطمي، ميدان گلها، ميدان سلماس، شماره 5
| تلفن: 88008676

حامد صحیحی
حامد صحیحی

 

 

نویسنده