هشتاد رُز در نگارخانه دهش پور

| نگارخانه بهنام دهش‌ پور

| نمایشگاه دو نفره نقاشی
| عنوان: هشتاد رُز
| هنرمند: طیبه کازرونی | زهره محمودی
| گشایش: ۱۹ تیر، ۱۷-۲۲
| پایان: ۲۴  تیر ۹۴
| بازدید: همه روزه ۱۱-۱۹
| آدرس: خیابان دکتر لواسانی (فرمانیه)، کوچه فروردین، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، شماره ١٣
| تلفن: ۲۲۲۰۸۷۹۷ (داخلی ۱۱۱)

دهش پور

نویسنده