بیکن وارهول و روتکو در حراج کریستی لندن

بیکن وارهول و روتکو در حراج کریستی لندن
شب گذشته در حراج کریستی چه گذشت؟

حراج کریستی لندن

روز گذشته حراج بزرگ کریستیز لندن با آثار هنرمندان بنامی نظیر اندی وارهول، مارک روتکو، بیکن و دیگران برگزار شد.

به گرازش هنر آنلاین: در این حراج که به آثار هنرمندان پساجنگ تعلق داشت، آثاری از فرانسیس بیکن، اندی وارهول، الکساندر کالدر و مارک روتکو فروش نرفت و تابلوهایی از نقاشان بنامی دیگر از جمله فراسیس بیکن، اوئر باخ، گرهارد ریشتر، ژان دوبوفه، ژان میشل باسکوئیت و دیگران چکش خورد. اثری از فراسیس بیکن در حراج آثار پساجنگ کریستی لندن با قیمت ۱۱,۴۸۳,۷۵۰ پوند چکش خورد. اثر فرانک اوئر باخ با قیمت ۳,۷۲۱,۲۵۰ پوند، اثر گرهارد ریشتر با قیمت ۱,۰۸۸,۷۵۰ پوند، اثر انسلم کیفر با قیمت ۱,۹۸۸,۷۵۰ پوند، اثر ژان دوبوفه با قیمت ۱,۰۲۸,۷۵۰ پوند، اثر ژان میشل باسکوئیت با قیمت ۳,۷۷۷,۵۰۰ پوند، اثر ژان دوبوفه با قیمت ۷۲۸,۷۵۰ پوند، اثر ایو کلین با قیمت ۱,۳۲۸,۷۵۰ پوند و کاری از آنیش کاپور در حراج آثار پساجنگ کریسیتی لندن با قیمت ۸۴۸,۷۵۰ پوند چکش خورد.

حراج کریستی لندن
فرانسیس بیکن
حراج کریستی لندن
فرانسیس بیکن
حراج کریستی لندن
مارک روتکو
حراج کریستی لندن
آنسلم کیفر
حراج کریستی لندن
گرهارد ریشتر
حراج کریستی لندن
فرانک اوئر باخ

 

حراج کریستی لندن
ژان دوبوفه

 

حراج کریستی لندن
ژان میشل باسکوئیت

 

حراج کریستی لندن
ژان دوبوفه

 

حراج کریستی لندن
الکساندر کالدر
حراج کریستی لندن
ایو کلین
حراج کریستی لندن
اندی وارهول

 

نویسنده

  • جاوید رمضانی

    مدیر مسئول نشر آوام سرا و مجله هنرهای تجسمی آوام | مدیر و موسس اتلیه مرمت و اصالت سنجی آوام