و تن آدمی شریف است

| گالری ۲۶
| نمایشگاه فتومونتاژ و مجسمه
| عنوان: و تن آدمی شریف است
| هنرمند: محمد‌ فروزنده
| گشایش: ۹ مرداد ۱۳۹۴- ۱۶ الی ۲۰
| پایان: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

|بازدید: همه روزه به جز پنجشنبه‌ها -۱۵ الی ۲۰
|نشانی:‌ تهران. خیابان لواسانی شرقی (فرمانیه)، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمانپور ظهیر (سنبل)، شماره ۲۶، زنگ ۳
| تلفن: ۲۲۲۸۷۵۴۷

26-gallery

نویسنده