حتی اگر چشمانم آغامحمدخان را نبیند

حتی اگر چشمانم آغامحمدخان را نبیند

نمایشگاه پیش رو حاصل نگاه ۶ عکاس کرمانی به این رویداد تاریخی می باشد که بر پایه ی روایت های مکتوب و نقل قول هایی که از این حادثه برجای مانده شکل گرفته است
هنرمندان نمایشگاه

محمد خضری مقدم. مژده موذن زاده. یاسر خدیشی. فاطمه یوسف زاده. طاهر محمودآبادی.محبوبه کاظمی
حتی اگر چشمانم آغامحمدخان را نبیند

همواره در هر حمله و تصرفی: کشتار غارت ویرانی و تجاوز وجود دارد. خواجه تاجدار آغامحمدخان اولین پادشاه خاندان قاجار بیش از دو قرن پیش به قصد براندازی سلسه زندیه به کرمان حمله کرد. صبر لبریز شده اش از ناتوانی در تصرف شهر و تمسخر وی توسط اهالی کرمان آتش خشم و کینه اورا دوچندان نمود. سرانجام خیانت یکی از فرماندهان زند و باز شدن دروازه های شهر فاجعه ی تاریخی درآوردن چندین هزار جفت چشم توسط وی را رقم زد. حادثه ای که کرمان را چشمخانه تاریخ کرد ودر پی آن رفت وآمدهای کوچه و بازار؛ شغل ها و هیاهوی مردم؛ تعطیل شد و کمتر چراغی در خانه ها روشن ماند.

حتی اگر چشمانم آغامحمدخان را نبیند
Even if my eyes don’t see Agha Mohammad Khan

Slaughter, plunder, and rape occur in every invasion and incursion. The crowned eunuch Agha Mohamad Khan, the first king of Qajar dynasty, attacked Kerman two centuries ago to overthrow Zand dynasty. His inability to conquer the city and his belittlement by the inhabitants of the city deepened his anger and hostility.
Finally, the betrayal committed by one of the Zand commanders led to the opening of the city gates which in turn brought about the pulling out of thousands of eyes by Agha Mohamad Khan. This catastrophe made Kerman the eye-site of the history. After that, people’s commutes, business, and exuberance diminished, and scarce lights were lit in the houses.
The art exhibit at hand is the outcome of 6 Kermani photographers’ consideration of this historical event based on the related written and oral narratives.