حامد صحیحی و سمیرا اسکندرفر |طراحان آزاد

حامد صحیحی و سمیرا اسکندرفر در گالری طراحان آزاد

نام گالری : طراحان آزاد

نمایشگاه گروهی نقاشی
هنرمندان : حامد صحیحی و سمیرا اسکندرفر

عنوان : وات فیلم
گشایش : ۷ آبان ۱۳۹۵
پایان : ۱۸ آبان ۱۳۹۵
آدرس گالری :
میدان فاطمی – میدان گلها – میدان سلماس – جنب پاسارگاد – شماره ۵
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۰۰۸۶۷۶

تلفکس : ۰۲۱۸۸۰۲۷۱۸۱

ساعات بازید : ۴ الی ۸ عصر

حامد صحیحی

حامد صحیحی

Gallery Name: Azad Art Gallery
Address :
No, 5. Salmas Sq. Golah Sq. Fatemi Sq.
Tel: +982188008676
Fax:
Tel / Fax: +982188027181
Visiting Hours : 4 – ۸ pm
Solo or Group : Group exhibition
Media: painting
Artist or artists: Hamed Sahihi & Samira Eskandarfar

Title: what film
Opening : 28 Oct 2016
End: 8 Nov 2016

نویسنده