مریم کوهستانی |گالری سیحون

گالری سیحون
نمایشگاه انفرادی  مجسمه
نام هنرمند : مریم کوهستانی
عنوان : تن بحرانی
گشایش : ۱ بهمن /جمعه
ساعت افتتاحیه :۴-۸شب
پایان : ۱۳ بهمن
ساعات بازید: جمعه ها ۴ تا ۸ عصر
شنبه تا پنجشنبه ۱۱ صبح تا ۷ عصر
گالری روزهای دوشنبه تعطیل می باشد.

آدرس گالری :خیابان وزرا، خیابان چهارم ،پلاک ۱۱
تلفن :۸۸۷۱۱۳۰۵/۸۸۱۰۲۴۲۲
نمابر :۸۸۷۱۱۳۰۵
تلفکس :۸۸۷۱۱۳۰۵

بیانیه:

بحران از کجا آغاز می شود؟ فراموشی، ناامیدی، جستجوی اعتبار فردی، نیاز به عشق و میل به دیگری یا مشقت شناخت خویش؟ نوزاد آدمی از طریق تجربه ی نگریستن در آینه و مرتبط دانستن تصویری که می بیند با بدن و تن خویش برای نخستین بار احساس می کند که من (اگو) وجود دارد، برای خودش هویت قائل میشود، تنی که پیش از این تکه تکه بود به صورت کلیتی یکپارچه، واحد و متحد در چشم اش ظاهر می شود و درست اینجاست که بزرگترین توهم آدمی ساخته میشود. کودک اولین بار در آینه، بدن خودش را منسجم می یابد و بدین ترتیب پایه های «امر نمادین» شکل می گیرد اما واقعیت اصلی این است که هرکدام از ما انسانها یک تن تکه تکه شده باقی خواهیم ماند و ارباب آن هم نخواهیم شد. چرا که «امر واقعی» انباشته از شکاف است، کامل نمیشود. پر از خالی است، درست مثل این آثار تنی تکه تکه است که هیچوقت نمی توان آن را به طور کامل به دست آورد. این آثار بازتاب امر واقعی هستند، حمله میکنند. لطمه میزند دنیای خیالی را برهم میزنند و واقعیت تلخ ناتوانی، واقعیت تلخ ناممکن بودن لذت را به ما نشان می دهند. جهان در این آثار بسامان نیست بلکه سیال و تکه تکه است.

هادی مومنی

مریم کوهستانی

 

English
Gallery Name: Seyhoun Art Gallery
Address : No. 11, 4th Street, Vozara Ave. Tehran, Iran
Tel:88711305/88102422
Fax:88711305
Tel / Fax:88711305
Visiting Hours : Fri 4-8 Pm
Visiting Hours : Sat to Thu: 11 Am – ۷ Pm
Gallery is Closed on Mondays
Solo or Group :Solo
Media : Sculpture

Artist : Maryam Kouhestani
Title :Critical Body
Opening :20 January 2017/Friday
Opening hours:4-8 pm
End: 1 February 2017