کامبیز خدابنده شهرکی |گالری هفت ثمر

 نقاشی های کامبیز خدابنده شهرکی در گالری هفت ثمر

گشایش:۲۸ خرداد۱۳۹۵
پایان:۲تیر۱۳۹۵

بازدید: ۴تا ۸ بعد از ظهر

آدرس:تهران  خیابان مطهری   (تخت طاووس)   خیابان کوه نور   کوچه پنجم   شماره ۸

تلفن:  ۸۸۷۳۱۴۰۳ (۹۸۲۱+)

VENUE:HAFTSAMAR GALLERY
EXHIBITION:PAINTING
ARTIST:KAMBIZ KHODABANDEH SHAHRAKI
DATE:17-22JUNE 2016
TIME:4-8PM
ADDRESS:NO 8,5TH ALLEY,KOOHENOOR ST,MOTAHARI AVE
TEL:+9821 88731403
SITE:WWW.7SAMAR.COM
E-MAIL:INFO@7SAMAR.COM
NEXT EXHIBITION:PAINTING
GROUP EXHIBITION:HAYEDEH ZARINBAL& FRIENDS
DATE:24JUNE-6JULY2016

کامبیز خدابنده

نویسنده